PRIVAON SAAS-PALVELUEHDOT 08.03.2021

Näitä Privaonin Software as a Service -ehtoja (“Palveluehdot”) sovelletaan Privaonin Käyttäjälle Verkkosivuston kautta tarjoamiin Palveluihin.

1. MÄÄRITELMÄT

Seuraavilla isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla käsitteillä on tässä niille määritelty merkitys näissä Palveluehdoissa ja muussa sopimuksessa, joihin Palvelun ehdot soveltuvat, ellei asiayhteydestä muuta johdu:

“Dokumentaatio” tarkoittaa Privaonin omistamia manuaaleja ja muuta dokumentaatiota ja Palveluihin liittyviä materiaaleja;

“Henkilötieto” tarkoittaa mitä tahansa Sopimuksen nojalla käsiteltyä tietoa, joka liittyy tunnistettuun tai tunnistamattomaan luonnolliseen henkilöön;

“Immateriaalioikeudet” tarkoittaa (i) patentteja, keksintöjä, malleja, tekijänoikeuksia ja liitännäisiä oikeuksia, oikeuksia tietokantoihin, tavaramerkkejä ja niihin liittyvää liikearvoa, toiminimiä (rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä) ja oikeuksia hakea rekisteröintiä; (ii) omistusoikeuksia verkkotunnuksiin; (iii) tietotaitoa ja luottamuksellista informaatiota; (iv) näiden oikeuksien soveltamista, laajennuksia ja uusimisia; ja (v) kaikkia muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan vastaavia oikeuksia kaikkialla maailmassa;

“Käyttäjä” tarkoittaa sitä oikeushenkilöä, joka käyttää Privaonin tarjoamia Palveluja;

“Käyttäjämateriaali” tarkoittaa tietoja tai materiaalia, jonka Käyttäjä on ladannut Palveluihin tai muuten saattanut Privaonin tietoon Palvelun käytön yhteydessä taikka materiaaleja, jotka Osapuolet ovat erikseen määrittäneet Käyttäjämateriaaliksi;

“Maksut” tarkoittaa Käyttäjän Privaonille maksamia maksuja Palvelun käytöstä;

“Osapuolet” tarkoittaa Privaonia ja Käyttäjää yhdessä;

“Osapuoli” tarkoittaa Privaonia tai Käyttäjää itsenäisesti;

“Palvelut” tarkoittaa palveluja, jotka Privaon tarjoaa Käyttäjälle Verkkosivuston kautta;

“Privaon” tarkoittaa Privaon Oy:tä, Suomen lain mukaisesti Y-tunnuksella 2647800-2 rekisteröityä osakeyhtiötä, jonka osoite on Upseerinkatu 1-3, 02600 Espoo, Suomi;

”Sopimus” tarkoittaa näitä Palveluehtoja, yhdessä minkä tahansa sopimuksen kanssa, johon ne soveltuvat, ja sen yhteydessä olevia tositteita, aikatauluja ja liitteitä;

“Tietosuoja-asetus” tarkoittaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679);

”Tietosuojalainsäädäntö” tarkoittaa kaikkia henkilötietojen suojaan sovellettavia lakeja, sisältäen, mutta ei rajoittuen EU direktiiviin 2002/58/EC ja yleiseen tietosuoja-asetukseen ja näihin tehtyihin muutoksiin;

“Tietoturvaloukkaus” tarkoittaa mitä tahansa tahatonta, luvatonta tai oikeudetonta henkilötietojen tuhoutumista, häviämistä, muuttumista, paljastumista tai henkilötietoihin pääsyä, joka kohdistuu Privaonin Palvelun tarjoamisen yhteydessä käsittelemiin henkilötietoihin;

“Verkkosivusto” tarkoittaa Privaonin Internet-sivua (www.dpo365.com);

“Voimaantulopäivä” tarkoittaa Sopimuksen päiväystä tai sitä päivää, jolloin Käyttäjä alkaa käyttämään Palveluja, kumpi tahansa on aikaisemmin;

“Voimassaolokausi” tarkoittaa ajanjaksoa, jonka aikana Sopimusta sovelletaan;

2. PALVELUT

2.1. Vastineeksi siitä, että Käyttäjä suorittaa maksun Privaonille, Privaon tarjoaa Sopimuksen mukaiset Palvelut ja Dokumentaation Käyttäjälle Sopimuksen Voimassaolokauden ajan.

2.2. Privaon myöntää Käyttäjälle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, ei-alilisensoitavan, rajoitetun oikeuden ja lisenssin käyttää Palveluja Voimassaolokauden ajan Sopimuksen mukaisesti. Käyttäjän oikeus käyttää Palveluja on rajattu Käyttäjän liiketoiminnan sisäiseen toimintaan ja ainoastaan liiketoiminnan sisäisiin tarkoituksiin. Selkeyden vuoksi, Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palveluja markkinoinnin tarkoituksiin.

2.3. Käyttäjä ei saa käyttää Palveluja minkään kolmannen tahon hyväksi tai myöntää pääsyä Palveluihin millekään kolmannelle taholle. Käyttäjä on yksinomaan vastuussa Palveluiden käytöstä, mukaan lukien Sopimuksen ehtojen rikkomisesta. Käyttäjämateriaali ei saa sisältää viruksia tai muita haittaohjelmia, jotka saattavat vahingoittaa tai haitata Verkkosivuston tai Palvelujen toimintaa. Käyttäjämateriaali ei saa myöskään loukata minkään kolmannen tahon oikeuksia.

2.4. Privaonilla on oikeus tehdä muutoksia Palveluihin milloin tahansa. Jos Privaonin tekemä muutos aiheuttaa olennaisen haittavaikutuksen Palveluiden sovittuun sisältöön tai sovittuun palvelutasoon, Privaon informoi Käyttäjää tällaisesta muutoksesta vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää. Tällaisessa tapauksessa Käyttäjällä on oikeus irtisanoa sopimus muutoksen voimaantulopäivään mennessä toimittamalla Privaonille irtisanomisilmoitus viimeistään neljätoista (14) päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää.

2.5. Palvelut tarjotaan sellaisena kuin ne ovat ja kuten ne ovat saatavilla. Privaon kiistää minkään suoran tai välillisen takuun olemassaolon, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen epäsuoriin takuisiin myyntikelpoisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen ja loukkaamattomuuteen.

2.6 Privaon (a) ei takaa, että Palvelut ovat keskeytymättömiä tai virheettömiä; tai että Palvelut, Dokumentaatio ja/tai Käyttäjän Palvelusta saamat tiedot sopivat Käyttäjän tarpeisiin, vaatimuksiin tai tarkoittamiin tarkoituksiin; ja (b) ei ole vastuussa viivästyksistä, toimitusongelmista tai muista vahingoista, jotka johtuvat tietojen siirtämisestä tietoverkkojen ja -rakenteiden välillä, mukaan lukien internetin, välityksellä. Käyttäjä tiedostaa, että Palvelut ja Dokumentaatio voivat olla tällaisista viestintärakenteista johtuvien rajoitusten, viivästysten tai muiden ongelmien alaisina.

3. KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET

3.1. Käyttäjä sitoutuu oikea-aikaisesti ja huolellisesti suorittamaan tehtävät, joista hän on Sopimuksen mukaisesti vastuussa. Käyttäjä on vastuussa käyttämistään laitteista, järjestelmistä, sovelluksista, yhteyksistä ja ohjelmistoista sekä niiden toimivuudesta. Käyttäjä on vastuussa myös kolmansilta tahoilta hankkimistaan laitteista, järjestelmistä, sovelluksista, yhteyksistä ja ohjelmistoista sekä niiden toimivuudesta.

3.2. Käyttäjä on vastuussa Käyttäjän tietoyhteyksien ja -järjestelmien suojaamisesta ja kommunikaatiosta syntyvistä kuluista sekä muista vastaavista Palveluihin liittyvistä kuluista. Käyttäjä on vastuussa Privaonin määrittämän toimintaympäristön edellytykset täyttävien laitteistojen, yhteyksien, ohjelmistojen ja tietojärjestelmien hankkimisesta.

3.3. Käyttäjän tulee varmistaa, että Sopimuksen mukaisia Palveluja ja myönnettyjä lisenssejä voivat käyttää vain sen omat käyttäjät. Käyttäjän tulee huolehtia, että Palveluiden käyttäjät huolehtivat käyttäjätunnuksistaan ja salasanoistaan, eivätkä paljasta niitä kolmansille tahoille. Käyttäjä on vastuussa kaikesta Palvelujen käytöstä, joka tapahtuu Käyttäjän käyttäjätunnuksia ja salasanoja käyttäen.

3.4. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan Privaonille välittömästi, jos yksikin käyttäjätunnus tai salasana on paljastettu kolmannelle taholle tai jos Käyttäjällä on syy epäillä käyttäjätunnuksen tai salasanan väärinkäyttöä. Käyttäjän tulee vaihtaa Palvelujen käyttämiseen tarkoitettu käyttäjätunnus tai salasana Privaonin kirjallisesta pyynnöstä, jos se on tarpeen Palveluihin kohdistuvan tietoturvariskin takia.

4. VASTUUNRAJOITUS

4.1. Privaon ei ole vastuussa välillisistä, erityisistä, vahinkoluonteisista, rangaistuksellisista tai seuraamuksellisista vahingoista, mukaan lukien mutta rajoittumatta, liikearvon menetykseen, työn keskeytykseen, tietokoneen vikaan tai häiriöön, kadonneisiin tai viallisiin tietoihin taikka liikevoiton tai liiketoiminnan menetykseen liittyviin vahinkoihin. Privaonin kokonaisvastuu ei voi ylittää Käyttäjien maksamien Maksujen määrää vahinkotapahtumaa välittömästi edeltävän kuuden (6) kuukauden ajalta tai kolmea tuhatta euroa (3000 €), kumpi tahansa on vähemmän. Vastuunrajoitus ei sovellu vahinkoihin, jotka ovat aiheutuneet törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta väärinkäytöksestä.

5. IMMATERIAALIOIKEUDET

5.1. Käyttäjä tunnustaa ja hyväksyy, että Privaon ja/tai sen lisenssinantajat omistavat kaikki Immateriaalioikeudet Palveluihin ja Dokumentaatioon. Lukuun ottamatta tässä nimenomaisesti ilmoitettua, Sopimuksella ei myönnetä Käyttäjälle mitään oikeuksia patentteihin, tekijänoikeuksiin, tietokantoihin, liikesalaisuuksiin, toiminimiin, tavaramerkkeihin (rekisteröityihin tai rekisteröimättömiin) tai mihinkään muihin vastaaviin Palveluihin tai Dokumentaatioon liittyviin oikeuksiin.

5.2. Kaikki oikeudet Käyttäjämateriaaleihin, mukaan lukien Immateriaalioikeudet, kuuluvat Käyttäjälle tai kolmannelle taholle.

5.3. Käyttäjä on vastuussa Käyttäjämateriaalista. Käyttäjän vastuulla on, ettei Käyttäjämateriaali loukkaa minkään kolmannen tahon oikeuksia tai sovellettavia lakeja. Lähettäessään tietoja Privaonille tai Palveluihin Käyttäjä takaa, että sillä on soveltuvien lainsäädännön ja sopimusten mukaiset oikeudet, lisenssit ja luvat antaa kyseiset tiedot Privaonin ja sen alihankkijoiden käsiteltäviksi Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.

6. MAKSUT JA MAKSUEHDOT

6.1. Käyttäjä suorittaa Privaonille Maksut Sopimuksen mukaisesti (”Maksut”). Maksujen Maksuaika on kolmekymmentä (30) päivää netto. Maksut siirretään pankkisiirrolla Privaonin pankkitilille.

6.2. Maksut suoritetaan euroina ja Maksut ilmoitetaan ilman veroja (kuten arvonlisävero) tai muita maksuja. Verot ja muut maksut lisätään Maksuihin sovellettavan verolainsäädännön mukaisesti laskutushetkellä.

6.3. DPO365-palvelun lisenssimaksut laskutetaan kaksitoista (12) kuukautta etukäteen. DPO365-palveluun liittyvät konsultointipalvelut laskutetaan kyseisten palveluiden valmistuessa.

7. PALVELUJEN KESKEYTTÄMINEN

7.1. Privaon on oikeutettu keskeyttämään palvelujen tarjoamisen kohtuulliseksi aikaa, jos se on tarpeen Palveluihin liittyvien asennus-, muutos- tai ylläpitotöiden takia tai jos kyseessä oleva keskeytys johtuu julkisten viestintäverkkojen asennus-, muutos- tai ylläpitotöistä. Privaon on myös oikeutettu keskeyttämään palvelujen tarjoamisen Palveluihin kohdistuvan tietoturvariskin takia taikka laista tai viranomaisen määräyksestä johtuvasta syystä.

7.2. Privaonilla on aina oikeus keskeyttää Palvelujen tarjoaminen, jos Käyttäjä ei ole suorittanut Sopimuksen mukaisia Maksuja. Palvelun keskeyttämistä voidaan jatkaa, kunnes Käyttäjä on suorittanut kaikki maksamattomat Maksut.

7.3. Privaon voi keskeyttää Palvelujen tarjoamisen, jos Käyttäjä lopettaa liiketoimintansa, määrätään konkurssiin, selvitystilaan tai uudelleenjärjestelyyn taikka todetaan maksukyvyttömäksi ulosottomenettelyssä.

7.4. Privaon on oikeutettu kieltämään Käyttäjän pääsyn Palveluihin kuulematta Käyttäjää, jos Privaonilla on kohtuullinen syy epäillä, että Käyttäjä käyttää Palveluja vasten Sopimuksessa asetettuja ehtoja, soveltuvia lakeja tai viranomaisten määräyksiä, sopimuksen kieltämällä tavalla taikka tavalla, joka vaarantaa Palveluiden tarjoamisen muille käyttäjille.

8. LUOTTAMUKSELLISUUS

8.1. Kummankin Osapuolen tulee pitää toiselta Osapuolelta saadut materiaalit ja tiedot, jotka on merkitty luottamukselliseksi tai tulisi ymmärtää luottamuksellisiksi (”Luottamuksellinen informaatio”) luottamuksellisena. Luottamuksellista informaatiota tulee käyttää vain Sopimuksessa määritettyihin tarkoituksiin. Luottamuksellisuus ei kuitenkaan koske materiaaleja tai informaatiota (a) joka on tai myöhemmin tulee olemaan julkisesti saatavilla tai muuten julkista; tai (b) jonka Osapuoli on saanut kolmannelta taholta, eikä materiaaleja tai informaatiota ole määritetty luottamukselliseksi; tai (c) joka oli ennen materiaalien ja informaation luovutusta vastaanottavan Osapuolen tiedossa oikeutetusti ilman velvollisuutta luottamuksellisuuteen; tai (d) jonka Osapuoli on itsenäisesti kehittänyt ilman toiselta Osapuolelta saadun Luottamuksellisen informaation käyttöä tai hyödyntämistä.

8.2. Kummankin Osapuolen tulee lopettaa toiselta Osapuolelta saadun Luottamuksellisen informaation hyödyntäminen viipymättä, jos Sopimus puretaan tai Osapuoli ei enää tarvitse Luottamuksellista informaatiota Sopimuksesta johtuvien velvollisuuksiensa tai oikeuksiensa harjoittamiseksi, elleivät Osapuolet erikseen sovi, että Luottamuksellinen informaatio tuhotaan tai palautetaan toiselle Osapuolelle (mukaan lukien kaikki kopiot, varmuuskopiot ja jäljennökset). Kumpikin Osapuoli on kuitenkin oikeutettu säilyttämään lain tai viranomaisen määräyksen perusteella vaaditut kopiot.

8.3. Edellä asetetun luottamuksellisuusvelvollisuuden estämättä, molemmilla Osapuolilla on oikeus hyödyntää yleistä ammattitaitoa ja kokemusta, joka on kertynyt Sopimuksen toteuttamisen yhteydessä. Luottamukselliseen informaatioon liittyvät oikeudet ja velvollisuudet pysyvät voimassa kolmen (3) vuoden ajan Sopimuksen irtisanomisen tai purkamisen jälkeen.

9. TIETOSUOJA

9.1. Kummankin osapuolen tulee noudattaa tietosuojalainsäädäntöä. Käsitteiden ”rekisterinpitäjä”, ”henkilötietojen käsittelijä”, ”rekisteröity”, ”käsittely” ja ”asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet” merkitys on sama kuin tietosuoja-asetuksessa. Palveluiden tuottamiseen yhteydessä käsiteltävien henkilötietojen osalta Käyttäjä toimii rekisterinpitäjänä ja Privaon toimii tietojen käsittelijänä. Privaonin Verkkosivustolla (linkki) julkaistu tietosuojaseloste määrittelee tietojen käsittelyn luonteen, laajuuden ja tarkoituksen, käsiteltävien henkilötietojen tyypit sekä kategoriat, joihin rekisteröidyt henkilöt kuuluvat.

9.2. Privaonin käsitellessä henkilötietoja Palvelujen tarjoamisen yhteydessä sen tulee

  • i. käsitellä henkilötietoja ainoastaan Käyttäjän antamien, Sopimuksen yhteydessä olevien dokumentoitujen ohjeiden perusteella. Ylimääräisistä ohjeista sovitaan Osapuolten välillä kirjallisesti;
  • ii. ilmoittaa käyttäjälle välittömästi, jos Privaonin näkemyksen mukaan Käyttäjän antamat ohjeet rikkovat tietosuojalainsäädäntöä;
  • iii. varmistaa, että Privaonin työntekijät, joilla on pääsy henkilötietoihin, ovat sitoutuneet pitämään kyseiset henkilötiedot luottamuksellisina;
  • iv. toteuttaa ja ylläpitää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä henkilötietojen suojelemiseksi oikeudettomalta tai laittomalta käsittelyltä ja tahattomalta katoamiselta, tuhoamiselta, vahingoittumiselta, varkaudelta, muuttamiselta tai paljastamiselta;
  • v. ylläpitää selostetta käsittelytoimista lainmukaisuuden todentamiseksi ja Käyttäjän pyynnöstä saattaa tällaiset selosteet Käyttäjän saataville kohtuullisessa ajassa;
  • vi. ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta Käyttäjälle tietosuojalainsäädännön mukaisesti ilman aiheetonta viivästystä heti, kun se on tullut Privaonin tietoon ja suorittaa kohtuulliset toimenpiteet tietoturvaloukkauksesta johtuvien vahinkojen minimoimiseksi;
  • vii. huomioiden tietojen käsittelyn luonteen ja Privaonin saatavilla olevien tietojen laajuuden, tarjota kohtuullista apua Käyttäjälle rekisteröityjen oikeuksiin liittyviin pyyntöihin vastaamisessa sekä auttaa Käyttäjää täyttämään tietosuojalainsäädännön asettamat velvollisuudet tietoturvaan, tietoturvarikkomuksiin, tietosuojaa koskeviin vaikutustenarviointeihin sekä ennakkokuulemiseen liittyen.

9.3. Privaon on oikeutettu käyttämään alikäsittelijöitä henkilötietojen käsittelyssä tämän osion 9 mukaisesti. Lista alikäsittelijöistä on saatavilla Verkkosivustolla (https://dpo365.com/privacy-notice/). Täten Käyttäjä suostuu siihen, että Privaon käyttää alikäsittelijöitä käsitellessään henkilötietoja tämän osion 9 mukaisesti. Privaon varmistaa liiketoiminnan kannalta kohtuullisella tavalla, että alikäsittelijät ovat sitoutuneet tämän osion 9 ehtoja vastaaviin ehtoihin ja Privaon on täysin vastuussa alikäsittelijöiden velvollisuuksista. Käyttäjä voi vastustaa uusien alikäsittelijöiden lisäämistä vain, jos Käyttäjällä on perustellusti syytä epäillä alikäsittelijän valmiuksia noudattaa tietosuojalainsäädännön vaatimuksia. Jos Käyttäjä ei vastusta alikäsittelijän lisäystä neljän (4) viikon sisällä siitä, kun alikäsittelijästä on lisätty maininta Verkkosivustolle, Privaon voi käyttää kyseistä alikäsittelijää.

9.4. Privaon ei siirrä mitään henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei Euroopan komissio ole tehnyt siirron kohteena olevasta maasta päätöstä riittävästä tietosuojan tasosta tai ellei siirtoon sovelleta tietosuojan vakiolausekkeita taikka muita Osapuolten sopimia riittäviä oikeudellisia suojamekanismeja.

9.5. Käyttäjällä on oikeus omalla kustannuksellaan kerran kahdessatoista (12) kuukaudessa tarkastaa Privaonin vaatimustenmukaisuus tässä osiosssa 9 asetettujen vaatimusten osalta tekemällä kirjallisen pyynnön vähintään kolmekymmentä (30) päivää etukäteen.

9.6. Privaon poistaa ja tuhoaa käsitellyt henkilötiedot kolmen (3) kuukauden kuluessa henkilötietojen käytön lopettamisesta, ellei Käyttäjä ole muutoin kirjallisesti ohjeistanut. Jos Käyttäjä vaatii, että henkilötiedot palautetaan Käyttäjälle tai kolmannelle taholle, Käyttäjä maksaa Privaonille tietojen palauttamisesta syntyvät ylimääräiset kulut.

10. MUUT EHDOT

10.1. Privaon voi käyttää alihankkijoita Sopimuksen asettamien velvollisuuksien suorittamiseen. Privaon on vastuussa alihankkijoiden Sopimuksen alaisista teoista ja laiminlyönneistä kuin omistaan.

10.2. Privaonilla on oikeus käyttää suhdettaan Käyttäjään referenssinä markkinoinnissa ja myynnin edistämistoimissa.

10.3. Sopimuksen asettamien oikeuksien käyttämättä tai vahvistamatta jättäminen ei merkitse sitä, että Privaon luopuisi kyseisistä oikeuksista.

10.4. Privaon ei ole vastuussa viivästyksestä tai velvollisuuksien suorittamatta jättämisestä, joka johtuu sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota se ei olisi kohtuudella voinut ottaa huomioon Sopimuksen solmimisen aikaan ja jonka seurauksia ei olisi voinut kohtuudella välttää eikä voittaa. Esimerkiksi viat julkisissa viestintäverkoissa tai sähkönjakelussa ovat tällaisia esteitä. Lakko, työsulku, boikotti ja muut toimialan toimenpiteet muodostavat force majeure -esteen myös silloin, kun Privaon on tällaisen toimen kohteena tai osapuolena. Privaonin alihankkijan kohtaama force majeure -este vapauttaa Privaonin vastuusta, jos alihankkijan tekemää työtä ei voida tehdä tai hankkia muulla tavalla aiheuttamatta kohtuuttomia kustannuksia tai merkittävää ajanhukkaa. Privaon ilmoittaa Käyttäjälle force majeure -esteestä ja esteen päättymisestä viivytyksettä kirjallisesti.

10.5. Käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa tai siirtää Sopimuksesta johtuvia oikeuksia, etuja tai velvollisuuksia ilman Privaonin kirjallista suostumusta.

10.6. Jos jokin Sopimuksen ehto tai osio määrätään osittain tai kokonaan pätemättömäksi toimivaltaisen tuomioistuimen päätöksellä, se vaikuttaa ainoastaan pätemättömäksi määrättyyn ehtoon tai osioon. Ehto, jonka tulee merkityksensä takia tai muusta kohtuullisesta syystä pysyä voimassa Sopimuksen päättymisen tai irtisanomisen jälkeen, katsotaan pysyvän voimassa.

11. VOIMASSAOLOKAUSI JA IRTISANOMINEN

11.1. Sopimus alkaa Voimaantulopäivänä ja jatkuu Voimassaolokauden ajan, ellei Osapuoli päätä voimassaoloa aikaisemmin Sopimuksessa määrätyllä tavalla.

11.2. Osapuolella on oikeus päättää Sopimuksen voimassaolo ilmoittamalla siitä toiselle Osapuolelle kirjallisesti yhdeksänkymmentä (90) päivää etukäteen.

11.3. Privaonilla on oikeus päättää Sopimuksen voimassaolo välittömästi ilman velvollisuutta suorittaa vahingonkorvausta ja ilman muita velvollisuuksia Käyttäjää kohtaan, jos Käyttäjä on käyttänyt Palveluja Sopimuksen ehtojen vastaisesti tai antanut kolmannen tahon käyttää Palveluja tai jos vakava tietoturvauhka niin vaatii.

11.4. Osapuoli voi päättää Sopimuksen voimassaolon, jos (a) toinen Osapuoli tulee maksukyvyttömäksi, hakeutuu tai määrätään konkurssiin, selvitystilaan tai uudelleenjärjestelyyn taikka muuten lakkaa harjoittamasta liiketoimintaa; tai (b) toinen Osapuoli rikkoo olennaisesti Sopimuksen ehtoja eikä korjaa rikkomusta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä päivästä, jona ei-laiminlyöneen Osapuolen lähettämä kirjallinen ilmoitus, jossa määritellään rikkomus ja aikomus lopettaa Sopimuksen voimassaolo, on vastaanotettu.

11.5. Sopimuksen voimassaolon päättyessä mistä tahansa syystä: (a) Käyttäjän tulee välittömästi lopettaa Palvelujen käyttö; (b) Privaon voi tuhota tai muuten hävittää sen hallussa olevia Käyttäjämateriaaleja, ellei Privaon vastaanota viimeistään kymmenen (10) päivää Sopimuksen voimassaolon päättymispäivän jälkeen kirjallista pyyntöä, jossa Käyttäjä pyytää Käyttäjämateriaalin viimeisimmän varmuuskopion toimittamista. Privaon pyrkii kohtuullisin keinoin toimittamaan varmuuskopion Käyttäjälle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa kirjallisen pyynnön vastaanottamisesta, edellyttäen, että Käyttäjä on sillä hetkellä suorittanut kaikki Sopimuksen päättämisen hetkellä maksamatta olevat ja Sopimuksen päättämisestä johtuvat Maksut (riippumatta siitä, onko Maksu erääntynyt Sopimuksen päättymispäivään mennessä). Käyttäjä maksaa kaikki kohtuulliset kulut, jotka syntyvät Privaonille Käyttäjämateriaalin palauttamisesta tai hävittämisestä; ja (c) Osapuolten oikeudet, jotka ovat syntyneet ennen Sopimuksen päättymistä tai oikeudet, joiden on erikseen mainittu tai joiden muuten katsotaan jatkuvan Sopimuksen päättämisestä huolimatta, eivät muutu tai heikenny.

12. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

12.1. Sopimusta sovelletaan ja tulkitaan Suomen voimassa olevien lakien mukaan, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.

12.2. Kaikki Sopimukseen liittyvät tai siitä johtuvat kiistat, ristiriidat tai vaateet taikka sopimusrikkomukseen, päättämiseen tai pätevyyteen liittyvät seikat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Suomen välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesten lukumäärä on yksi. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki, Suomi. Välimiesmenettelyn kieli on englanti.